Đăng nhập tài khoản

Biểu đồ đánh giá sự hài lòng về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
91,9% (79)
7% (6)
1,2% (1)

Số lượt đánh giá: 86

Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Lĩnh vực thủ tục hành chính